פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' בית הבד 2, הוד השרון
טלפון: 1-700-500-110

 

 


 
חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, תשמ"ז-1987
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003 13:27:47

1. הגדרות

  בחוק זה -

  "הסכם קיבוצי" לרבות צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957,
  ולרבות הסדר קיבוצי;

  "גיל פרישה" הגיל שבהגיעם אליו חייבים עובד או עובדת לפרוש מעבודתם
  בהתאם להוראות הסכם קיבוצי החל עליהם.

2. גיל לפרישת עובדת מעבודה

  נקבע בהסכם קיבוצי גיל פרישה לעובדת הנמוך מגיל פרישה שנקבע בו לעובד
  תהא לעובדת זכות, על אף האמור באותו הסכם קיבוצי לפרוש מעבודתה בכל גיל
  שבין גיל הפרישה שלה ובין גיל הפרישה שנקבע לעובד.

3. מסירת הודעות

  (א) שר העבודה והרווחה רשאי בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של
      הכנסת לקבוע הוראות בדבר -

      (1) מסירת הודעות מאת המעביד ומאת העובדת לגבי מועד פרישת העובדת
          מעבודתה;

      (2) תוצאות אי מסירת הודעות כאמור בפסקה (1), או מסירתן באיחור,
          לרבות דחיית מועד תשלום סכומים המגיעים לעובדת מכוח כל דין או
          הסכם קיבוצי עקב פרישתה מהעבודה, ובלבד שדחיה כאמור לא תעלה
          על התקופה שנקבעה בתקנות כאמור למתן הודעה מאת העובדת.

  (ב) נקבעו הוראות לפי סעיף קטן (א)(2), יובאו הוראות אלה במקום כל
      תרופה העומדת למעביד כלפי העובדת בשל אי מסירת הודעה לגבי מועד
      פרישתה מהעבודה או מסירתה באיחור.

4. שמירת זכויות

  בכפוף לאמור בסעיף 3 אין חוק זה בא למעט מכל זכות הנתונה לעובדת לפי
  חוק, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה, תקנון של קופת גמל או נוהג: לענין חוק
  זה, "קופת גמל" - כמשמעותה בסעיף 127נג לחוק הביטוח הלאומי, התשכ"ח-
  1968.

5. ביצוע ותקנות

  שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל
  ענין הנוגע לביצועו.


השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...