פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' בית הבד 2, הוד השרון
טלפון: 1-700-500-110

 

 


 
צו הרחבה בענף השמירה
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 11/11/2003 11:51:23

צו הרחבה בענף השמירה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 ל חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז- 1957, אני מצווה בזה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל , האיגוד הארצי של עובדי שמירה ואבטחה, לבין הארגון הארצי של מפעלי השמירה בישראל, שנחתם ביום א´, באב תשל"ב (12 ביולי 1972) (להלן - ההסכם) ונרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מספר 7019/72, כמפורט בתוספת, תורחב וכי ההוראות האמורות יחולו מיום ג´ בטבת תשל"ד (31 בדצמבר 1973) על כל העובדים כהגדרתם בסעיף א´ להסכם ומעבידיהם, למעט עובדי חברת המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בע"מ ולמעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.ההוראות המורחבות - התוספת


א. הגדרות

בהסכם זה מלים המתיחסות למין זכר כוונתן גם למין נקבה ומלים במספר יחיד כוונתן גם למספר רבים, ולהיפך.
מונחים המופיעים בהסכם זה יפורשו כלהלן:
"עובד" - כל עובד שכיר בעבודת שמירה ואבטחה, וכן כל עובד שכיר המועסק בעבודת כפיים אצל מעביד בענף השמירה.
"עובד אבטחה" - עובד כאמור לעיל, אשר מועסק בעיקר בתפקידים הבאים או באחד מהם: שומר ראש, מלווה חמוש לדברי ערך, קצין בטחון, עוזרי קציני בטחון, עורך חיפושים על גופו של אדם בנמלים בינלאומיים, מפעיל מתקן תת לחץ, איש בטחון סמוי במטוסים, איש צפרדע, מלווה מזוין בטיולים, סלקטור (ממיין).
"עובד חלקי"- עובד שנתקבל על מנת לעבוד פחות מ- 26 ימים בחודש או פחות מ- 8 שעות ליום.
"קופת חולים" - קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
"מבטחים" - מבטחים, מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ או כל קרן אחרת שההסתדרות תודיע עליה בכתב לחברה.
"יום" - לפי הלוח היהודי.
"חודש" - לפי הלוח הגרגוריאני.
"חלקי חודש" - חלקי חודש הם 1/26.
"שנה" - תקופה של שנים עשר חודש לפי הלוח הגרגוריאני
ד. כל עובד חדש יתקבל לנסיון לתקופה של 6 חודשי עבודה במפעל, ובהסכמה הדדית תהיה התקופה ניתנת להארכה ב- 6 חודשים נוספים.
3. לאחר שעובד עבר את תקופת הנסיון, יחשב כקבוע ויחולו עליו כל תנאי העבודה, זכויות וחובות, הקבועים בהסכם זה החל מיום כניסתו לעבודה.
ה. 1. כל הפחתה של יום עבודה רגיל, לעובד שנתקבל לעבודה מלאה, שלא בהסכמת העובד, דינה כדין 8 שעות עבודה.
ח. 1. המעביד ישלם לכל עובד שכר עבודה לפי תפקידו המוגדר לפי תעריפי השכר המפורטים בנספחים להסכם.
4. עובדים שיוזמנו לעבודה או לשמירה חלקית, שכרם הכולל יהיה יחסי בהתאם לכך.
6. בעד כל שעת עבודה נוספת ביום חול, שלאחר שמונה שעות עבודה ליום ישלם המעביד גמול עבודה בשעות נוספות בהתאם להוראות הכלולות בחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951. על אף האמור בסעיף זה לעיל, יהיה המעביד רשאי, בהסכמת העובד, להוסיף על שכרו של העובד בעד יום עבודה פלוני תוספת כוללת בשיעור של 9% לפחות משכר העבודה הרגל המשתלם לפי התעריף המצורף להסכם זה בעד כל שעות העבודה, באותו יום. במקרה כזה יהיה המעביד פטור מלשלם לאותו עובד גמול עבודה בשעות נוספות בעד עבודה שבוצעה באותו יום עבודה.
לגבי עובדי אבטחה, למעט סלקטורים (ממיינים), תהיה התוספת הגלובלית, כמתואר לעיל, בעד השעה התשיעית, העשירית, האחת עשרה והשתים עשרה ביום פלוני, בשיעור 8% מהשכר הרגיל כולו, וזאת למרות כל האמור לעיל.
7. המעביד והעובד אשר הסכימו להסדר שכר כולל כאמור לעיל, במקום גמול עבודה בשעות נוספות, יהיו רשאים לבטל כל הסכם כזה בכל עת ע"י מתן הודעה מוקדמת של 14 יום בכתב לצד השני ובתום המועד הקבוע באותה הודעה מוקדמת לא יהיה רשאי המעביד לשלם יותר שכר כולל לאותו עובד במקום גמול עבודה בשעות נוספות, וזאת כל עוד לא הסכים לכך שוב במפורש אותו העובד.
8. הושג הסכם על שכר כולל כאמור בסעיפים 6 ו- 7 לעיל, וכל עוד עומד ההסכם בתוקפו לאור הוראות סעיף 7 לעיל, תשולם לעובד התוספת הכוללת הנזכרת בסעיף 6 לעיל, גם אם לא עבד העובד באותו יום יותר מ- 8 שעות.
9. ההסדר הנזכר בסעיף 7 לעיל יערך בכתב, לפי הנוסח המצורף להסכם זה בנספחים ג´ ו- ד´, והעתק ממנו ישלח לאחר חתימתו למועצת הפועלים אשר בתחומה מועסק העובד.
10. באשר לעובדי אבטחה, למרות כל האמור לעיל, הרי משהועסק עובד אבטחה ביום פלוני פרק זמן העולה על 12 שעות, תשולם לו תוספת של 25% על שכרו הכולל כנ"ל בשתי השעות הנוספות הראשונות שלאחר 12 השעות כנ"ל, ותוספת של 50% בעד כל שעה נוספת לאחר מכן.
13. הוזמן שומר לעבודה ולא סודר בעבודה - ישולם לו מלוא השכר בעד אותו יום.

ט. תוספת יוקר

נוסף על שכר היסוד בהתאם לתעריף הנזכר בסעיף ח´ 1 להסכם זה, ישלם המעביד תוספת יוקר אוטומטית לפי השיעור שנקבע וייקבע בעתיד בין הסתדרות הכללית של העובדים בא"י לבין התאחדות התעשיינים. שכר עבודה לצורך חישוב תוספת יוקר, הוא שכר יסוד, תוספת ותק ותוספת משפחה.

י. חופשה שבועית וחופשה שנתית.

2. כל העובדים יקבלו חופשה שנתית בשכר לפי הדירוג דלהלן:
בשנתיים הראשונות 12 ימי עבודה לשנה
בתום השנה השלישית והרביעית 13 ימי עבודה לשנה
בתום השנה החמישית 14 ימי עבודה לשנה
בתום השנה 6 - 7 - 8 19 ימי עבודה לשנה.
בתום השנה התשיעית ואילך - 26 ימי עבודה לשנה.

יא. חופשת חגים

1. כל העובדים יקבלו חופשה בתשלום ל- 10 ימי החג הבאים:
2 ימי ראש השנה 1 יום חג השבועות
1 יום הכיפורים 1 יום העצמאות
2 ימי חג הסוכות 1 האחד במאי
2 ימי חג הפסח
ובכל חגי המדינה או שבתון שיוכרז עליו כחוק ויחול עליו תשלום שכר עבודה.
2. אם יחולו ימי חג ב- 3 החודשים ראשונים של תקופת הניסיון לא יהיה המעביד במתן חופשת חג בשכר, אלא אם ישאר העובד בעבודה לאחר תקופת הניסיון.
3. יום חג שיחול בשבת – ישולם עבורו.

יב. דמי מחלה, קופת תגמולין; קרן פנסיה, פיצויים ופגיעה בעבודה

1. על מנת להבטיח תנאים סוציאליים עפ"י תקנותיה של מבטחים ישלם המעביד לסניפי מבטחים בארץ בהתאם למקומות העבודה כדלקמן:
דמי מחלה 2.5% מהשכר היומי המלא
פיצויים לעובדים חדשים 8.3% מהשכר היומי המלא
פיצויים לעובדים יומיים 4.0% מהשכר היומי המלא
פנסיה ותגמולים 5.0% מהשכר היומי המלא
המעביד רשאי לנכות משכרו היומי המלא של העובד 1.5% בעד ביטוח לאומי, למעט עובדים אשר מפאת גילם אינם מבוטחים בביטוח זיקנה של הביטוח הלאומי.
שכר עבודה יומי מלא לצרכי סעיף זה פירושו – שכר העובד משתלם לעובד בעד שמונה שעות ביום עבודה רגיל, לרבות תוספת יוקר, משפחה וותק, ולמעט תוספת המשתלמת בעד עבודה בשבתות ובחגים ושעות נוספות.
המעביד יעביר למבטחים 4% אשר ינוכו משכרו של העובד בכל תשלום ויעבירם ביחד עם תשלומי המעביד למבטחים; מבטחים תנהג בכספים המועברים בהתאם לתקנותיה.
לגבי עובד אבטחה ישלם המעביד תנאים סוציאליים לפי סדר של עבודה במשך 8 שעות, 26 ימים בחודש, גם אם עבד העובד פחות ימים מ- 26 ימים בחודש פלוני, ובלבד שבאותו חודש הוא עבד לא פחות מ- 208 שעות במשך 20 יום.
2. במקרה של פגיעה בעבודה שתוכר כפגיעה בעבודה ע"י המוסד לביטוח לאומי, ישלם המעביד לעובד הנפגע, בנוסף לדמי הפגיעה המשתלמים לעובד הנפגע ע"י המוסד לביטוח לאומי וכל עוד משתלמים דמי פגיעה אלה, כך שצירוף שני סכומים אלה יהיה שווה ל- 90% מהשכר שהיה משתלם לעובד אלמלא הפגיעה.

יד. תוספת משפחה

המעביד ישלם לעובדיו תוספת משפחתית, כדלהלן: בעד אישה שאינה עובדת - 2.16 ל"י ליום. לגבי עובדי אבטחה: בעד אישה שאינה עובדת 2.66 ל"י ליום. על סכומים אלה יש להוסיף תוספת יוקר שתקבע כאמור בסעיף ט´.

טו. תוספת ותק

המעביד ישלם לכל עובד, למעט עובדי אבטחה, תוספת ותק שנתית בשיעור 1.48 ל"י ליום לכל שנת עבודה, עד למכסימום של 14.80 לירות ליום לאחר 10 שנות עבודה. תוספת הוותק לעובדי אבטחה תהיה בשיעור של 2.12 בעד כל שנת עבודה עד למכסימום של 21.20 לירות, לאחר 10 שנות עבודה. על סכומים אלה יש להוסיף תוספת יוקר בהתאם לסעיף ט´ פרק רביעי. חישוב שנות הוותק הוא מיום 1 בינואר 1959 גם לגבי עובדים שנכנסו לעבודה לפני התאריך האמור.

טז. הוראות מעבר

חישוב הותק לענין סעיף ט"ו יחול לגבי תקופת העבודה שמיום 1 בינואר 1971. לגבי העובדים שהיו מעוסקים אותה שעה ע"י המעביד ואשר הספיקו לצבור זכויות לתוספת ותק בהתאם לתנאי הסכמים קודמים, ינהגו כדלקמן: סכום תוספת הוותק ששולם בהתאם להסכמים הקודמים יחולק ל- 20 והמנה שתתקבל מחלוקה זו תחשב כמספר שנות ותק תשלומיות. נמצא לאור חישוב זה שוותקו של עובד אינו מסתכם בשנות ותק מלאות אלא בשנות ותק וחלקי שנות ותק, הרי לגבי חלק של שנת ותק תשולם תוספת ותק בשיעור יחסי. עובד שלזכותו, בהתאם לחישובים המפורטים לעיל, שנת ותק אחת, לא יקבל תוספת ותק שתהיה פחותה משיעור של 20 אגורות ליום.

יז. הבראה

1. כל עובד זכאי לצאת אחת לשנה לנופש בבית הבראה על חשבון המעביד כדלהלן:
אחרי ובתום השנה הראשונה ועד השנה השלישית 5 ימים
אחרי ובתום השנה הרביעית ועד השנה העשירית 7 ימים
אחרי ובתום השנה ה- 11 ועד השנה ה- 15 8 ימים
אחרי ובתום השנה ה- 16 ועד השנה ה- 19 9 ימים
אחרי ובתום השנה העשרים ואילך 10 ימים
עובד אבטחה יהיה זכאי ליום הבראה נוסף על הימים הנ"ל.
חישוב שנות העבודה בהתאם להוראות סעיף זה לעיל יתחיל החל מ- 1 בינואר 1958.
2. תעודת אישור או קבלה של מקום נופש על שהייתו של העובד תוכר לתשלום כאמור על יסוד המחירים המקובלים בבתי ההבראה של קופת חולים או משקי ההתיישבות העובדת, והוא הדין אם המציא העובד אישור ממזכיר האגודה במועצת הפועלים על יציאתו להבראה.
3. כל עובד חייב לצאת להבראה מדי שנה בשנה. לא יצא העובד להבראה בשנה אחת, מסיבות של סידורי עבודה, או מסיבות סבירות אחרות באישור מזכיר אגודת השומרים, הזכות בידו לצאת להבראה בשנה שלאחריה בתשלום של שנתיים. זכות צבירה אינה ניתנת יותר מאשר לשתי שנים.
יח. חישוב תוספת הוותק, המשפחה וימי הבראה לגבי עובדים חלקיים - יעשה באופן יחסי לימי או שעות העבודה ביום.

כג. הוצאות נסיעה

1. הוצאות נסיעה הקשורות בעבודה מצד העובד למקום עבודה מחוץ לגבולות העיר, יכוסו ע"י המעביד במלואן, ובלבד שהעובד ישתמש באמצעי התחבורה הזולים ביותר בנסיבות המקרה.
3. לעובדי אבטחה תינתן הסעה מטעם המעביד (לעבודה וממנה), או שההוצאות תכוסנה במלואן, גם בתחומי העיר.

כד. אש"ל - לעובד אבטחה

1. המעביד ישתתף בסך של 60 לירות לחודש בהוצאות העובד ברכישת פנקסי מזון במזנון המקום העבודה. העובד יהיה זכאי להשתתפות בשיעור כזה, אם צבר 26 ימי עבודה באותו החודש. צבר פחות ימי עבודה, יהיה זכאי לשיעור השתתפות יחסית.
עובד יקבל שתיה, תה או קפה, באופן חופשי - שיסופק על ידי המעביד.
2. ההסדרים האמורים יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, גם במקומות עבודה אשר אין להם מזנון צמוד, או שאין מזנון המוכר מצרכים כנגד תלושים.

כה. בגדי עבודה

1. העובדים יקבלו - בהתאם לצרכי השמירה - מעיל גשם, מגפיים וכובע, בשמירה אזורית לאחר שנת עבודה - גם נעליים. העובדים יהיו אחראיים לשמות וניקיון בגדי העבודה הניתנים להם, בהתחשב עם בלאי רגיל.
2. לגבי עובדי אבטחה - כל עובד יקבל פעם בשנה מדים.
פריטי המדים: 3 חולצות, 2 זוגות מכנסים, לנשים - 2 חצאיות, במידת הצורך אפודה ומעיל רוח.
3. כביסה: צד ב´ ישלם דמי כביסה בסך של 10 לירות לעובדי אבטחה, בעד כביסת מדים נושאי סמל החברה.

כו. מס אחיד ומס ארגון

המעביד ינכה בכל חודש משכרם של העובדים את המס האחיד ומהעובדים הבלתי מאורגנים את דמי טיפול ארגוני מקצועי בהתאם לחוק.

כז. ימי אבל

העובד רשאי להיעדר מעבודתו בזמן אבלו בהתאם למנהג ואין מנכים משכרו או מחופשתו השנתית את ימי האבל.


השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...