פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' בית הבד 2, הוד השרון
טלפון: 1-700-500-110

 

 


 
פיצויי פיטורים - סקירה
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 29/11/2003 05:32:08

אימתי נוצרת הזכות לפיצויי פיטורים?


הזכות לפיצויי פיטורים היא זכות אשר נוצרת לאחר שמסתיימת העסקתו של אדם אשר עבד באותו מקום עבודה במשך שנה ברציפות לפחות, בדרך של פיטוריו, או, בדרך של התפטרותו בנסיבות מיוחדות, אשר עליהן יורחב בהמשך. לעניין זה, במידה וישנו חוזה עבודה לתקופה קצובה בין העובד למעביד, והמעביד לא הציע לחדשו, רואים בכך כפיטורים. הצעה לחדש את חוזה העבודה צריכה להימסר לעובד לפחות 3 חודשים מראש.

כאמור, על מנת שתהיה זכות לפיצויי פיטורים נדרשת שנת עבודה רצופה, אך למרות זאת, ההפסקות הבאות ברציפות העבודה לא ימנעו מאיתנו מלראות את העבודה כרצופה: שירות מילואים, ימי מנוחה וחופשה שנתית, חופשה או פגרה בשכר או שלא בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעביד, שביתה או השבתה, תאונה או מחלה,ימי אבל משפחתיים, או אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה לשעת חירום. כמו כן, הפסקה בהעסקה שאינה עולה על שלושה חודשים לא תיחשב כפוגעת ברציפות העבודה.

פיטורים סמוך לתום שנת העבודה הראשונה - במידה ופוטר עובד סמוך לשנת עבודתו הראשונה, ייחשבו פיטורים אלה, אלא אם כן יצליח המעביד להוכיח אחרת, כפיטורים שמטרתם להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים. במקרה כזה, יהיה העובד זכאי, בכל זאת, לקבל פיצויי פיטורים.
שינוי בזהות המעביד; פטירת העובד או המעביד
חילופי מעבידים


לעתים, מתחלף מעבידו של אדם. התחלפות מעבידים מקנה לעובד זכות להתפטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים מהמעביד הקודם. במידה והמעביד החדש קיבל על עצמו התחייבות בכתב כלפי העובד כי הוא יהיה אחראי לפיצויי הפיטורים, יהיה המעביד הקודם פטור מתשלום הפיצויים, ותקופת עבודתו של העובד אצל המעביד הקודם תיחשב לעניין פיצויי פיטורים כותק אצל המעביד החדש.

יש לשים לב כי במידה והמעביד הוא חברה, ואין שינוי בזהותה המשפטי של החברה, אלא רק של בעליה – אין לראות בכך חילופי מעבידים!

פטירת או פשיטת רגל של המעביד

במידה והמעביד נפטר או פשוט את הרגל (או בתאגיד – פירוק או מחיקה), זכאי העובד לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.

פטירת העובד

במידה ונפטר עובד, יהיו שאיריו זכאים לפיצויי פיטורים ממעבידו, כאילו פוטר.
התפטרות בנסיבות מיוחדות המזכה בפיצויי פיטורים
התפטרות בשל מצב בריאות לקוי

במידה ועובד מתפטר בשל מצב בריאות לקוי שלו או של בן משפחתו (בן זוג, ילד, הורה, נכד או סב), כאשר הממצאים הרפואיים (של רופא תעסוקתי) הראו כי תנאי העבודה ושאר נסיבות העבודה היו סיבה מספקת להתפטרות – רואים את ההתפטרות לעניין זה כפיטורים. 

התפטרות של עובד על מנת לטפל בתינוק

במידה ועובדת מתפטרת תוך תשעה חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילד, רואים את התפטרותה כפיטורים. דין דומה חל על התפטרות תוך 9 חודשים מיום שאומץ ילד, ובלבד שטרם מלאו לו 13 שנים.
כללים דומים חלים על עובד, במידה ואחד מהתנאים הבאים מתקיים:
(-) בת זוגו של העובד הועסקה בחצי שנה שלפני יום התפטרותו.
(-) בת זוגו של העובד סובלת מנכות או ממחלה.
(-) בת זוגו של העובד הייתה עובדת באופן עצמאי במשך שנה רצופה לפחות לפני יום הלידה, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך הטיפול בילד.
במידה ואחד מבני הזוג מתפטר על מנת לטפל בילד, לא יוכל גם השני להתפטר מאותה סיבה כך שיראו גם את התפטרותו כפיטורים.
התפטרות של עובדת עקב שהייה במקלט לנשים מוכות

במידה ועובדת מתפטרת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות, אשר נמשכה לא פחות מ-60 ימים, ואשר אושרה על ידי לשכת סעד או משרד העבודה והרווחה, רואים את התפטרותה כפיטורים.

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים

במידה ועובד מעתיק את מקום מגוריו באחת מן הנסיבות הבאות, הוא זכאי להתפטר והתפטרותו תיחשב כפיטורים:

א.      לרגל נישואיו (במידה והמרחק ביניהם הוא לפחות 40 ק"מ וישנה התרחקות דה-פקטו ממקום העבודה), או לרגל גירושיו, שהביאו להעתקת מקום מגורים דומה.

ב.      עקב הצטרפות לבן זוגו היוצא בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית, הסוכנות, קק"ל או קרן היסוד, בהנחה שהמעביד סירב לאשר חופשה בלא תשלום לתקופת השליחות.

ג.       עקב מעבר לירושלים של בן הזוג בעקבות מעבר מקום העבודה בשירות המדינה לירושלים.

ד.     
עקב הצטרפות לבן זוגו העובר מקום עבודה (ובלבד שמרחק ההעברה הוא 40 ק"מ לפחות)

ה.    
עקב העברה בתפקיד של בן-זוג בשירות צבא קבע (ובלבד שמרחק ההעברה הוא 40 ק"מ לפחות), במשטרת ישראל או בשב"ס.

ו.         מעבר ליישוב חקלאי (קיבוץ, מושב, או יישוב שמרבית תושביו הם חקלאים), מיישוב לא-חקלאי.

ז.       מעבר ליישוב באזור פיתוח (מיישוב שאינו אזור פיתוח).

ח.     מעבר להתנחלות (וגר בה בפועל 6 חודשים לפחות).


התפטרות על מנת לשרת שירות סדיר בצבא
/ שירות לאומי

עובד אשר מתפטר על מנת להתגייס לשירות סדיר בצבא, או עובדת אשר מתפטרת על מנת לשרת בשירות לאומי (שישה חודשים לפחות), רואים את התפטרותם כפיטורים.

התפטרות עקב היבחרות לכהונה ציבורית

עובד שהתפטר הודות לבחירתו להיות ראש רשות מקומית או סגן ראש רשות מקומית בשכר, רואים את התפטרותו כפיטורים, אלא אם כן הסכים מעבידו כי תקופת כהותנו תיחשב כחופשה ללא תשלום.
התפטרות עקב התגייסות למשטרה או לשירות בתי הסוהר
עובד אשר מתפטר על מנת להתגייס למשטרה או לשב"ס, והוא אמנם שירת במשטרה או בשב"ס 6 חודשים לפחות, או ששירותו הופסק טרם לכך מחמת היותו בלתי כשיר לשירות, או מחמת אחת הסיבות המזכות בפיצויי פיטורים לפי חוק זה – יהיה זכאי לפיצויי פיטורים ממעבידו הקודם.
התפטרות עקב הגעה לגיל פרישה
עובד המתפטר עקב הגעתו לגיל פרישה (גברים – 65, נשים – 60), תיחשב התפטרותו כפיטורים.

התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי ההעסקה


במידה ועובד מתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות כפיטורים.

הפחתת שכר חד-צדדית ניכרת, שינוי שעות ההעסקה, אי תשלום שכר בזמן, וכד´ יכולים להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי ההעסקה.

ב
מידה וישנה הרעה בתנאים, העובד זכאי להתפטר והתפטרותו תיחשב כפיטורים. יחד עם זאת, עליו להוכיח שההתפטרות הייתה כתוצאה מההרעה, וכן עליו לתת למעביד התראה טרם ההתפטרות כי בכוונתו להתפטר עקב הרעת התנאים במידה ולא ישוב המצב לקדמותו, ולתת למעביד הזדמנות להשיב את המצב לקדמותו.

לעניין הרעה מוחשית בתנאי העבודה - אין רואים שינוי לרעה בתנאי ההעסקה במשטרה או בשב"ס, שינויים אשר נעשו מכוח סמכות המוקנית בפקודת המשטרה או בפקודת בתי הסוהר.


שיעור פיצויי הפיטורים

מהו שיעור פיצויי הפיטורים?

שיעור פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד במשכורת או עובד בשכר לו הוא שכר חודש עבודה עבור כל שנת עבודה.
כיצד מחושבים פיצויי הפיטורים?
פיצויי הפיטורים מחושבים לפי שכר היסוד של העובד ברוטו, ובנוסף, התוספות הבאות: תוספת ותק, הצמדה למדד, ותוספת משפחה, כמו גם תוספות מחלקתיות ותוספות מקצועיות.

במידה ובמשכורת האחרונה חל שינוי זמני או הפחתה – יתעלמו משינוי זה או מההפחתה. במידה והעובד היה עובד במשרד חלקית ואח"כ מלאה, או להיפך, יחשבו את הפיצויים בנפרד עבור שתי התקופות.

תוספות התלויות במשתנים שונים (כגון: שעות נוספות, אש"ל וכו´) לא יחושבו כחלק מן השכר הקובע המזכה בפיצויי פיטורים.

יחד עם זאת, במידה וישנן תוספות המגולמות בשכרו של העובד, או המשלומות באופן "גלובלי", אזי הן נחשבות לחלק משכר היסוד של העובד, ונחשבות לעניין פיצויי פיטורים.

במידה והשכר הופחת באופן זמני בהסכם קיבוצי, לא תיחשב הפחתה זו לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.

בכל מקרה, לא יפחת שיעור שכר העבודה הקובע לצורך פיצויי פיטורים משיעור שכר המינימום.

במידה והפיצויים משתלמים בגין יציאתו של עובד לחופשה ללא תשלום, יקבל העובד את השכר האחרון טרם החופשה (כאילו פוטר), בנוסף להפרשי הצמדה.


פיצויי פיטורים ותשלומים אחרים


פיצויי פיטורים וקרנות תגמולים, קרנות פנסיה, וגמלאות פרישה

תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן אחרת, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים, אלא אם נקבע כן בהסכם קיבוצי, או אלא אם אושר כך בצו על ידי שר העבודה והרווחה.

פיצויי פיטורים וגימלת פרישה

עובד הזכאי על פי חוק לגימלה מן המעביד עקב פרישת העובד מהעבודה לא יהיה זכאי גם לפיצויי פיטורים.

קרן פיצויים

ניתן שתהיה קרן או קופת גמל אשר בה ייצברו פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד, ואף לשר העבודה והרווחה סמכות להתערב ביישום הסכם קיבוצי המסדיר הפקדת כספים בקרן כזו. כספים שהופרשו על ידי המעביד לקרן כזו אינם ניתנים להחזרה (למעביד), העברה, שעבוד או עיקול. כלומר, גם אם העובד נקלע לקשיים, לא ניתן לעקל את הכספים שהצטברו לזכותו בקופה כזו. כמו כן, הסכומים אינם עוד רכושו של המעביד, ולא ניתן יהיה להיפרע מהם במידה והמעביד ייקלע לקשיים.

שכר עבודה הכולל פיצויי פיטורים

ניתן לסכם בין עובד למעביד ששכר העבודה של העובד כולל את פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד, אך הסכם כזה דורש את אישורו של שר העבודה והרווחה.

מעמדו של עובד כלפיו יש חוב של פיצויי פיטורים כנושה

במידה והמעביד מסתבך בחובות, רואים פיצויי פיטורים כשכר עבודה שיש לסלקו קודם ליתר החובות. כלומר, לעובד יש עדיפות בקבלת פיצויי פיטורים על יתר נושי המעביד.


ויתור על זכויות ופיטורים ללא פיצוייםפשרה בין העובד למעביד בנוגע לפיצויי פיטורים והודאת סילוק לא יהא להם תוקף, אלא אם  נערכו בכתב ונאמר בהם במפורש שהם לגבי פיצויי הפיטורים.

בנסיבות מסוימות, אשר הוסכם עליהם בהסכם הקיבוצי החל על העובד ועל המעביד, יהיו נסיבות בהן ניתן יהיה לפטר עובד בלא תשלום פיצויי פיטורים – בד"כ, בשל הפרת משמעת חמורה.

כמו כן, בית הדין לעבודה יכול לקבוע כי מוצדקים פיטוריו של עובד בלא תשלום פיצויים או בפיצויים חלקיים.

במידה ועובד פוטר מעבודה בשל צמצום כוח העבודה במפעל, והובטח לו לשוב לעבודה תוך זמן מסוים, יהיה העובד רשאי לוותר, באופן זמני, על קבלת פיצויי הפיטורים המגיעים לו.השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...