פטנטים, אתר הבית של היזמים בישראל
 
 
 

כתובתנו: רח' הבנים 14 (כניסה ב'), הוד השרון
טלפון: 1-700-500-110

 

 


 
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
אפלפלד זר, עורכי דין ועורכי פטנטים 28/10/2003 13:28:35


1. עבודות אסורות ועבודות מוגבלות

  שר העבודה והרווחה רשאי, בתקנות, לאסור או להגביל העבדת עובדת בעבודה
  פלונית, בתהליך ייצור פלוני שהעבודה בהם עלולה, לדעתו, לפגוע במיוחד
  בבריאות האשה.

2. תנאים לעבודת לילה

  (א) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה
      של הכנסת, תנאים להעבדת עובדת בלילה, הדרושים לדעתו לענין בריאותה
      או בטיחותה; תקנות כאמור יכול שיהיו דרך כלל או לגבי סוגים של
      עבודות או תפקידים, וכן ניתן לקבוע בהן חובה על מעביד למסור הודעה
      על העבדת עובדת בלילה.

  (ב) "לילה" - פרק זמן של אחת עשרה שעות ובהן השעות שבין 24.00 ובין
      6.00 ובחקלאות השעות שבין 24.00 ובין 05.00.

  (ג) לא יסרב מעביד לקבל אשה לעבודה בשל כך בלבד שהיא הודיעה עם קבלתה
      לעבודה שאינה מסכימה מטעמים משפחתיים לעבוד בלילה; הוראות סעיף קטן
      זה לא יחולו על סוגי מקומות עבודה שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות
      וכן על שירותים, מקומות, עבודות ותפקידים המפורטים להלן:

      (1) בשירותי המדינה שפירט שר העבודה והרווחה בתקנות, לאחר שנוכח,
          כי עבודת לילה של עובדת בשירותים אלה היא חיונית למדינה ואינה
          עלולה לפגוע במיוחד בבריאות האשה;
      (2) במקום שמטפלים בחולים או בנכים, במוסדות החלמה ובמסדות לטיפול
          בזקנים או בילדים;
      (3) בעתונות, להוציא הדפסת עתונים;
      (4) בבתי אוכל, בבתי מלון, בבתי קפה ובבתי עינוג כמשמעות שעשועים
          ציבוריים בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935;
      (5) בעבודה הקשורה במישרין לטיפול בבעלי חיים;
      (6) בתפקידי הנהלה או בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי,
          כשאין העבודה עבודת כפיים;
      (7) כשתנאי העבודה ונסיבותיה אינם מאפשרים למעבידה כל פיקוח על
          הזמן שבו נעשית העבודה;
      (8) בשירותי תעופה וים;
      (9) בסוכנויות נסיעות או תיירות שבנמלי תעופה וים או בועידות בין-
          לאומיות.

3. סמכות בית הדין לעבודה

  (א) לבין דין אזורי לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בתובענות שעילתן
      בהוראות סעיף 2(ג).

  (ב) לא יזדקק בית דין אזורי לעבודה לתובענה כאמור בסעיף קטן (א),
      שהוגשה לאחר שחלפו שלושה חודשים מיום היווצר העילה.

4. סירוב לעבוד בלילה

  עובדת במקום עבודה שבו לא עבדו קודם לכן בלילה, שנדרשה לעבוד בלילה,
  רשאית להודיע למעבידה בכתב, לא יאוחר משלושה ימים מיום הדרישה, כי אין
  היא מסכימה לעבוד בלילה.

5. בוטל

6. חופשת לידה

  (א) עובדת שקרובה ללדת יתן לה מעבידה חופשת לידה ולא יעבידנה בתוך
      חופשת הלידה.

  (ב) חופשת הלידה היא שנים עשר שבועות, מהם ששה שבועות או פחות מזה,
      כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.

  (ב1) עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים תוך תקופת חופשת הלידה כאמור
       בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), לתקופה העולה על שבועיים, זכאית לאלה:

       (1) להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא
           יותר מארבעה שבועות, ובלבד שחופשת הלידה לא תעלה בסך על ששה
           עשר שבועות;
       (2) לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר
           יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה;

  לא יהיה תוקף לזכאות לפי סעיף קטן זה אלא אם כן הודיעה העובדת על
  מימושה בדרך, במועד ולמי שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות.

  (ג) עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד זכאית להאריך את חופשת הלידה
      בשבועיים נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל בילד השני;
      הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על הארכת תקופת חופשת הלידה בשל
      אשפוז לפי הוראות סעיפים קטנים (ב1)(1) ו-(ד)(1) ובלבד שכל ההארכות
      לפי הסעיפים הקטנים האמורים לא יעלה יחד על 4 שבועות.

  (ד) עובדת שהילד אשר ילדה חייב להישאר בבית החולים או לחזור לבית
      החולים לאישפוז, תוך תקופת חופשת הלידה כאמור בסעיפים קטנים (ב)
      או (ג), לתקופה העולה על שבועיים, זכאית לאלה:

      (1) להאריך את חופשת הלידה עד לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז,
          אך לא ביותר מארבעה שבועות, ובלבד שחופשת הלידה לא תעלה בסך
          הכל על ששה עשר שבועות;
      (2) לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר
          יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה;

      לא יהיה תוקף לזכאות לפי סעיף קטן זה אלא אם כן העובדת הודיעה על
      מימושה בדרך, במועד ולמי שקבע שר העבודה והרווחה בתקנות.

  (ה) על אף האמור בסעיף קטן (ב) מותר לקצר את חופשת הלידה, בהסכמת
      העובדת ובאישור שבכתב מאת רופא, אם הנולד איננו בחיים, ובלבד
      שהחופשה תכלול לפחות שלושה שבועות שאחרי הלידה.

  (ו) שר העבודה והרווחה רשאי לנקוב בתקנות עבודות מסויימות שבהן תהא
      חופשת הלידה שלפני יום הלידה המשוער פרק זמן שקבע בתקנות ושלא יעלה
      על ששה שבועות.

  (ז) (1) עובדת הזכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),
      התשכ"ח-1968 והיא ומעבידה או המעביד בלבד נהגו לשלם תשלומים להבטחת
      פנסיה או לקרן השתלמות, ימשיך המעביד לשלם תשלומים כאמור בעד
      התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה ובלבד שהעובדת שילמה בעד התקופה
      האמורה את התשלומים החלים עליה, אם חלים, להבטחת הזכויות האמורות,
      והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיפה העובדת לעבוד בתקופה
      האמורה;

      (2) האמור בפסקה (1) יחול על מעביד שבינו לבין העובדת התקיימו יחסי
      עובד ומעביד כל תקופת ההריון והעובדת עבדה אצלו ששה חודשים לפחות
      בתכוף לפני תחילת ההריון;

      (3) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת יקבע בתקנות מועדים
      וכללים לתשלום הסכומים כאמור בפסקה (1); בתקנות כאמור רשאי השר
      לקבוע כללים שונים למעביד ולעובדת.

  {תוקף סעיף קטן (ח) 30 באפריל 2004}
  (ח) (1) עובד שאשתו ילדה, יתן לו מעבידו חופשת לידה חלקית, בתקופת
      חופשת הלידה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה,
      אם התקיימו כל אלה:

         (א) אשתו זכאית לחופשת לידה והיא הסכימה בכתב לוותר על חלק
             מחופשת הלידה המגיעה לה בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות
             הראשונים שלאחר יום הלידה;

         (ב) אשתו עבדה בתקופה האמורה בפסקה משנה (א).

      (2) שר העבודה והרווחה יקבע כללים לביצוע הוראות פסקה (1), ובין
      השאר כללים בדבר חובת מסירת הודעה למעביד על ידי שני בני הזוג.

      (3) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע, באישור ועדת העבודה והרווחה של
      הכנסת, נסיבות מיוחדות שבהתקיימן יהיה עובד זכאי לחופשת לידה לפי
      הוראות סעיף קטן זה, אף אם לא התקיים האמור בפסקה (1)(ב).

  (ט) היעדרות מעבודה לרגל חופשת לידה לפי הוראות סעיף זה לא תפגע
      בזכויות התלויות בוותק אצל מעבידה.

6א. חופשת אימוץ

   (א) האמור בסעיפים 6, 7(ד) ו-9(ג)יחול בשינויים המחוייבים ובתיאומים
       ששר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע
       בתקנות, גם על עובדת המקבלת לביתה לשם אימוץ ילד שגילו אינו עולה
       על עשר שנים, ובלבד שהעובדת תהיה זכאית לחופשה האמורה בסעיף 6
       (להלן - החופשה העיקרית) מהיום שבו נתנה הודעה לפקיד סעד כאמור
       בסעיף 6 לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, ולהיעדרות האמורה בסעיף
       7(ד) מהיום שבו נסתיימה החופשה העיקרית. לענין סעיף זה, "עובדת" -
       לרבות עובד.

   (ב) התקבל ילד לאימוץ על ידי שני בני זוג, יחולו ההוראות בדבר החופשה
       העיקרית רק על אחד מהם, לפי בחירתם, בהתאם לתקנות שקבע שר העבודה
       והרווחה באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

6ב. חופשה להורה מיועד

   האמור בסעיף 6 יחול, בשינויים המחוייבים ובתיאומים ששר העבודה באישור
   ועדת העבודה והרווחה של הכנסת יקבע בתקנות, גם על עובדת שקיבלה
   למשמורתה ילד כהורה מיועד לפי הוראות חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור
   הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996.

7. זכות להיעדר מהעבודה

  (א) עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, ואם אישר רופא
      כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר - הזמן שקבע
      הרופא, אך לא יותר מששה שבועות.

  (ב) דין העדר מכוח סעיף קטן (א) כדין העדר מפאת מחלה.

  (ג) עובדת רשאית להיעדר מעבודתה:

      (1) בחודשי ההריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה לרגל ההריון מחייב
          זאת ובמידה שאישר; היעדרות מכוח פסקה זו לא תפגע בזכויות
          התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה;
      (2) מתום חופשת הלידה עד תום ששה חודשים מאותו יום, אם אישר רופא
          כי מצבה עקב הלידה מחייב זאת ובמידה שאישר; דין היעדרות לפי
          פסקה זו כדין היעדרות מפאת מחלה.
      (3) מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חודשים מאותו יום - שעה אחת
          ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה; ההיעדרות המותרת על-פי
          פסקה זו היא בנוסף להפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה,
          התשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודתה.
      (4) בתקופה, כאמור בתקנות, שבה היא עוברת טיפול הפריה חוץ-גופית,
          אם אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת ובמידה שאישר,
          ובלבד שהודיעה על כך למעבידה מראש; דין היעדרות לפי פסקה זו
          כדין היעדרות מפאת מחלה.
      (5) בתקופה שבה היא שוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או
          משרד העבודה והרווחה, ובלבד שהתקופה לא תעלה על שישה חודשים
          בתקופת שנים עשר החודשים שלאחר תחילת שהייתה במקלט כאמור;
          העדרה של עובדת מעבודתה לפי פסקה זו דינה כדין חופשה בלא
          תשלום, וזמן העדרה לא יבוא במנין לגבי זכויות התלויות בוותק;
          הוראות פסקה זו יחולו על עובדת שעבדה אצל אותו מעביד או באותו
          מקום עבודה תקופה של שישה חודשים רצופים או יותר; לענין פסקה
          זו -

          "אישור" - הפניה מראש או אישור בדיעבד;
          "לשכת סעד" - כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958;
          "מקלט לנשים מוכות" - מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או
            לחיי ילדה, לרבות מקום כאמור שאינו נתמך בידי המדינה או רשות
            מקומית;
          לא יהיה תוקף לזכאות לפי פסקה זו אלא אם כן הודיעה העובדת על
          מימושה למעביד בדרך ובמועד כפי שקבע שר העבודה והרווחה.

  (ג1) הוראת סעיף קטן (ג)(4) תחול גם על עובד העובר טיפולי פוריות.

  (ד) (1) עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה אצל אותו מעביד או באותו
          מקום עבודה לפחות עשרים וארבעה חודשים רצופים, רשאית להיעדר
          מהעבודה, מראשית השבוע השביעי שאחרי הלידה, מספר חודשים כרבע
          ממספר החודשים שבהם עבדה כאמור, אך לא יותר משנים עשר חודשים
          וחלק של חודש לא יבוא במנין.
      (2) העדרה של העובדת מעבודתה מכוח פסקה (1) דינה כדין חופשה ללא
          תשלום, וזמן העדרה לא יבוא במנין לגבי זכויות התלויות בותק.
      (3) עובדת שנעדרה מעבודתה מכוח פסקה (1) והתייצבה לעבודה לפני תום
          תקופת חופשתה, או הביעה רצונה לחזור לעבודה כאמור, לא יוכל
          המעביד לדחות את החזרתה לעבודה יותר מארבעה שבועות מיום
          שהתייצבה או הביעה רצונה לחזור.

  (ד1) הוראות סעיף קטן (ד) אף כשהן חלות מכוח סעיף 6א יחולו, בשינויים
       המחוייבים, על עובד שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה
       לפחות עשרים וארבעה חודשים רצופים עד יום הולדת ילדו, ובלבד
       שנתקיים בו אחד מאלה:

       (1) בת זוגו הועסקה כעובדת במשך ששה חודשים רצופים לפחות בסמוך
           לפני תחילת העדרותו מהעבודה בהתאם להוראות סעיף קטן (ד).
       (2) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או
           מחלה של בת זוגו.

  (ד2) נעדר אחד מבני-זוג מן העבודה כאמור בסעיף קטן (ד) או (ד1), לפי
       הענין, לא יחולו הוראות אותם סעיפים קטנים על בן-הזוג השני; אולם
       אם נעדר אחד מבני הזוג תקופה קצרה מהאמור בסעיפים קטנים (ד) או
       (ד1) לפי הענין, רשאי בן זוגו להעדר מהעבודה על-פי הוראות אותם
       סעיפים קטנים למשך יתרת התקופה האמורה.

  (ד3) לענין חישוב תקופת העבודה הרצופה כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו-(ד1),
       יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עובד ומעביד.

  (ד4) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה
       של הכנסת, הוראות בדבר חובת מסירת הודעות למעביד לענין סעיף זה,
       מאת בני-זוג או אחד מהם ותוצאות אי מסירת הודעות כאמור.

  (ה) (1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג)(1), רשאית עובדת להיעדר
          מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי
          ההריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון הנעשים על ידי
          רופא נשים או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד שאישר משרד
          הבריאות (להלן - התחנה), לרבות בדיקות שגרתיות כאמור הנערכות
          מחוץ לתחנה על-פי הפניית התחנה.
          בפסקה זו, "רופא נשים" - רופא מורשה בעל תואר מומחה ביילוד
          ובגינקולוגיה שניתן לו על פי פקודת הרופאים (נוסח חדש),
          התשל"ז-1976 (להלן - הפקודה), או רופא מורשה המתמחה לקראת קבלת
          התואר האמור, במוסד מוכר לפי הפקודה, בפיקוחו של רופא בעל
          התואר האמור.

      (2) תקופת ההיעדרות מהעבודה כאמור בפסקה (1) לא תעלה על אחת מאלה:

          (א) לגבי אשה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר
              מארבע שעות ביום - 40 שעות במשך חודשי הריונה;
          (ב) לגבי העובדת עד ארבע שעות ביום, שבוע עבודה מלא כנהוג
              במקום עבודתה - 20 שעות במשך חודשי הריונה.

      (3) שר העבודה והרווחה רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת,
          לקבוע בתקנות -

          (א) הוראות לביצוע פסקאות (1) ו- (2);
          (ב) לגבי סוגי עובדות ובאזורים שיקבע - מספר שעות אחר להיעדרות
              עובדת מעבודתה כאמור ובלבד שלא יפחת מהאמור בפסקה (2);
          (ג) הוראות משלימות בדבר זכותה של אשה העובדת אצל יותר ממעביד
              אחד להיעדר מעבודתה כאמור בפסקה (1) כאילו היתה עובדת אצל
              מעביד אחד לענין האמור בפסקה (2).

8. איסור העבדה בחופשת לידה

  לא יעביד מעביד עובדת בידעו שהיא בחופשת לידה.

9. הגבלת פיטורים

  (א) לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר
      מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים
      הם, לדעתו, בקשר להריון; הוראת סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת
      קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו
      מעביד או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות; לענין סעיף קטן זה
      רואים סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה, כפיטורים.

  (ב) היה המעביד קבלן כוח אדם והעובדת הועסקה אצלו בפועל במשך שישה
      חודשים לפחות יראו, לענין סעיף קטן (א), גם הפסקה זמנית של העסקתה
      כפיטורים; בסעיף זה, "קבלן כוח אדם" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק העסקת
      עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

  (ג) (1) לא יפטר מעביד עובדת בחופשת לידה, בימי העדרה מעבודה לפי סעיף
          7(ג)(2) או במשך תקופה של ארבעים וחמישה ימים לאחר תום חופשת
          הלידה או ימי ההיעדרות כאמור, ולא יתן הודעת פיטורים למועד החל
          בתקופות האמורות. במנין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, לא יבואו
          התקופות האמורות בפסקה זו.

      (2) לא יפטר מעביד עובד או עובדת, בימי העדרם מהעבודה לפי סעיף
          7(ד)(1) או במשך תקופה של ארבעים וחמישה ימים לאחר תום
          ההיעדרות כאמור, ולא יתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות
          האמורות, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה.

  (ד) לא יפטר מעביד עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות בימי העדרה מעבודתה
      לפי סעיף 7(ג)(5) או במשך תקופה של שלושים ימים לאחר תום ימי
      ההיעדרות כאמור, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות,
      אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם
      הפיטורים הם, לדעתו, בקשר לשהייה במקלט.

  (ה) לא יפטר מעביד עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או
      עובדת העוברים טיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני, בימי
      העדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(4) או (ג1), לפי הענין, או במשך תקופה
      של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה
      והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר
      עם היעדרות כאמור; הוראת סעיף קטן זה לא תחול על מעביד, לגבי עובד
      או עובדת כאמור, שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מעבודה אצלו
      או באותו מקום עבודה, לפי הסעיף האמור.

9א. איסור פגיעה בהיקף משרה

   לא יפגע מעביד בהיקף המשרה של עובדת בהריון באופן העלול להקטין את
   הכנסתה, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פגיעה כאמור
   אם הפגיעה היא, לדעתו, בקשר להריון; הוראות סעיף זה יחולו הן על עובדת
   קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית, ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו
   מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות.

10. עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית ועבודת לילה

   (א) עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעבידה, ומשעשתה
       כן, או משנודע על כך למעביד בדרך אחרת, לא יעבידנה בשעות נוספות
       ובמנוחה השבועית מהחודש החמישי להריון ואילך, אף אם היה רשאי או
       הותר לעשות זאת על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951; הוא
       הדין לגבי עבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעבידה בכתב, כי אין
       היא מסכימה לעבוד עבודת לילה.

   (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי מעביד להעביד עובדת בהריון,
       בשעות נוספות, אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעבידה אישור
       רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה, כי אין מניעה להעבידה
       בשעות נוספות, ובכפוף לתנאי האישור.

11. פנקס העובדות

   (א) מעביד חייב לנהל פנקס שבו יירשמו ביחס לכל עובדת פרטים אלה;

       (1) השם ושם המשפחה;
       (2) הכתובת;
       (3) תיאור עבודתה;
       (4) תאריך תחילת העבודה;
       (5) תקופת חופשת הלידה;
       (6) תקופת העדרה מהעבודה לפי סעיף 7;
       (7) כל פרט אחר שנקבע בתקנות.

   (ב) שר העבודה והרווחה יקבע, בהודעה שתפורסם ברשומות, את סוגי
       המעבידים שעליהם יחול סעיף זה, ורשאי הוא לקבוע כאמור שהפנקס יהיה
       חלק מפנקס אחר שהמעביד חייב לנהלו על-פי חוק ששר העבודה והרווחה
       ממונה על ביצועו.

12. פרסום הוראות החוק

   מעביד שסעיף 11 חל עליו יביא לידיעת הנשים המועבדות אצלו את הוראות
   חוק זה, כולן או מקצתן, הכל כפי שנקבע בתקנות.

13. סמכויות מפקח עבודה

   (א) סמכויותיו של מפקח עבודה, ביחס לכל מקום שיש לו יסוד להניח כי
       מועבדת בו עובדת, הן כסמכויות של מפקח עבודה לפי סעיף 10(1)
       לפקודת מחלקת העבודה, 1943.

   (ב) מפקח עבודה רשאי לחקור כל אדם, הנמצא במקום שאליו בא המפקח בתוקף
       סמכויותיו לפי סעיף קטן (א), בכל ענין הנוגע לחוק זה, אך לא יידרש
       אדם ליתן תשובה או עדות העלולה לגלגל עליו אשמה.

   (ג) מפקח עבודה רשאי לרשום בפרוטוקול את תשובותיו והודעותיו של הנחקר
       ודין הפרוטוקול שנרשם כאמור, כדין פרוטוקול שנרשם בהתאם לסעיף 2
       לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), הסעיפים 3 ו-4 לאותה פקודה חלים
       עליו.

14. עונשין

   (א) מעביד שעשה אחת מאלה:

       (1) העביד בניגוד לחוק זה או שלא בהתאם לתקנות שניתנו לפיו;
       (2) לא נתן לעובדת חופשת לידה בהתאם לסעיף 6;
       (3) עבר על הוראות סעיף 9 -
           דינו - קנס 100 לירות על כל עובדת שביחס אליה נעשתה העבירה,
           או מאסר חודש או שני העונשים כאחד.

   (ב) מי שהפריע למפקח עבודה להשתמש בסמכויותיו, מי שסירב להשיב לו על
       שאלה שהוא חייב להשיב עליה, לא החזיק או לא ניהל פנקס בהתאם לסעיף
       11, או לא מילא אחרי הוראות סעיף 12, וכן מי שלא הציג היתר לפי
       סעיף 5(ד), דינו - קנס 100 לירות או מאסר חודש אחד או שני העונשים
       כאחד.

15. אחריות של חברי ההנהלה ושל מנהלים

   (א) חברה, אגודה שיתופית או כל גוף אחר, שהעבידו בניגוד לחוק זה או
       שלא בהתאם לתקנות או להיתר שניתנו לפיו, רואים כאחראי לעבירה גם
       כל חבר הנהלה, מנהל, שותף, או פקיד של אותו גוף, ואפשר להביאו
       לדין ולהענישו כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח אחד משני
       אלה:

       (1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;
       (2) שנקט כל האמצעים הנאותים כדי להבטיח שהוראות חוק זה יקוימו.

16. ראיות

   אשה הנמצאת במקום בזמן שנעשית בו עבודה או פועלות בו מכונות - להוציא
   זמן הפסקות לסעודה - רואים אותה כמועבדת באותו מקום באותו תהליך ייצור
   ובאותה שעה, אם לא הוכח ההיפך.

17. בוטל

18. דין אגודה שיתופית

   לענין הסעיפים 1, 6 ו- 7 רואים אגודה שיתופית כמעבידה של חבריה.

19. המדינה כמעביד

   לענין חוק זה דין עובד המדינה כדין כל עובד אחר.

20. ביצוע ותקנות

   שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל
   ענין הנוגע לביצועו.

21. חובת התייעצות

   שר העבודה והרווחה לא יתקין תקנות על-פי הסעיפים 1 ו- 2 ולא יפרסם
   הודעה על-פי סעיף 11(ב), אלא לאחר התיעצות עם ארגון העובדים המייצג
   את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה וכן עם ארגוני המעבידים
   הרפזנטטיביים במדינה שלדעת השר הם נוגעים בדבר.

22. העברת סמכויות

   (א) שר העבודה והרווחה רשאי להעביר לאחר את הסמכויות הנתונות לו על-פי
       חוק זה, חוץ מן הסמכות להתקין תקנות, ליתן היתר כללי ולפרסם הודעה
       על-פי סעיף 11(ב).

   (ב) הודעה על העברת סמכויות על-פי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות.

23. שמירת זכויות

   חוק זה אינו בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד לפי חוק, הסכם קולקטיבי,
   חוזה עבודה או נוהג.

24. הוראות מעבר

   (א) לענין סעיף 4(2) שבתוספת השביעית לחוק הביטוח הלאומי, התשי"ד-1953,
       רואים גם את מי שטרם מלאו לה 18 שנה כעובדת שפקודת העבדתן של נשים
       1945, חלה עליה.

   (ב) כל עוד לא הותקנו תקנות לפי סעיף 1, לא תועבד עובדת בעבודות,
       בתהליכי ייצור או במקומות עבודה כמפורט בחלק 1 שבתוספת לפקודת
       העבדתן של נשים, 1945.

25. ביטול

   פקודת העבדתן של נשים, 1945 - בטלה.


השימוש באתרי משרד ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ משמעו הסכמה לתנאי השימוש באתרים, שהחשובים שבהם הינם כי כל האמור באתרים אלה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לייצוג משפטי, וכי המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש באתרים. לקריאת תנאי השימוש במלואם...